Bram Bogart

DELFT (NL) 1921, Bram Bogart is een van oorsprong Nederlandse schilder, die eind jaren veertig Nederland verliet en naar Parijs vertrok. Tot 1960 bleef hij in Frankrijk, waar hijafwisselend in de hoofdstad en aan de Zuid-Franse kust verbleef.

Na een periode in Rome vestigde hij zich in 1960 definitief in België, waar hij zich in 1969 tot staatsburger liet naturaliseren. Bram van den Boogaart startte zijn artistieke carrière in 1939, na een aanvankelijke ambachtelijke opleiding tot huisschilder. Hij werd geïnspireerd door het Vlaams expressionisme van Constant Permeke en in zijn eerste periode vertonen zijn landschappen, stillevens en portretten al een voorliefde voor het grote vlak en de pasteuze verfbehandeling. Begin jaren vijftig, wanneer Bogart zich gevestigd heeft in het inmiddels beroemd geworden kunstenaarshuis aan de Parijse Rue Santeuil, gaat hij over tot de abstracte schilderkunst en schildert hij met een onstuimig expressionistisch gebaar waarin de verfmaterie een steeds belangrijker onderdeel gaat vormen. In deze periode wordt Bram Bogart, zoals hij zich is gaan noemen, gerekend tot een exponent van de Informele Kunst. In de jaren zestig krijgen zijn composities een meer geometrisch karakter en de grote monochrome vlakken die opgebouwd worden uit horizontale en verticale verfbanen, worden met een steeds dikker wordende verfmaterie neergezet. De werken komen voortaan liggend op de grond tot stand. Vanaf nu kiest Bogart veelal voor één, twee of drie primaire en heldere kleurvlakken en de composities zijn helder en eenduidig, waarbij het geometrische teken regelmatig het exclusieve onderwerp vormt. Daarnaast bepaalt de beweging waarmee de enorme verfmassa op de onderlegger is aangebracht, net zozeer het aanzicht van het werk als kleur en compositie. Vanaf de jaren tachtig worden de geometrische en monochrome werken afgewisseld met schilderijen die opgebouwd zijn uit enorme ‘verfdots’ , die in een min of meer regelmatig patroon het schilderij gaan bepalen. Omdat de verfmaterie een zo prominent onderdeel vormt van het kunstwerk, wordt Bogarts werk ook wel tot de materieschilderkunst gerekend. Deze kunststroming vindt zijn oorsprong in de eerste periode na de Tweede Wereldoorlog en kent namen als Antoni Tàpies, Jean Dubuffet en Jean Fautrier. In tegenstelling tot deze kunstenaars, blijft Bogart echter trouw aan louter de verfmaterie.

Vaas
1996
gemengde techniek op vaas
unica
35 x 20 x 17 cm
€ 3.200
hide
Vaas
1996
gemengde techniek op vaas
unica
49 x 24 x 22 cm
prijs op aanvraag
show

After a stay in Rome, he finally settled down in Belgium in 1960, where he had himself naturalised as a Belgian citizen in 1969. Bram van den Boogaart’s artistic career began in 1939, after his initial crafts training to become a decorator. He was inspired by the Flemish expressionism of Constant Permeke; in his first period his landscapes, still lives and portraits already show his penchant for large planes and pastous paint application. In the early fifties, when Bogart set up shop in the now famous artist’s house at the Parisian Rue Santeuil, he moves on to abstract painting and paints with an impetuous expressionist style, in which the paint matter itself becomes increasingly important. In this period Bram started calling himself Bogart, as an exponent of Informal Art.

In the sixties his compositions become more geometric and the large monochromatic planes, consisting of horizontal and vertical paint tracks, are applied with an increasingly thicker paint matter. From that point onwards, his works are created lying on the floor. Bogart mostly opts for one, two or three primary and clear colour planes and his compositions are clear and unambiguous, regularly themed around geometric signs as the exclusive subject. The motion with which he applies the enormous mass of paint to the canvas determines the work’s appearance just as much as the colour and composition.

From the eighties onwards his geometric and monochromatic works are alternated with paintings composed with enormous ‘paint dots’, which determine the painting in a more or less regular pattern.

Because the paint matter is such a prominent element of the artwork, Bogart’s work is also considered matter painting. This movement originates in the first period after the Second World War, with names such as Antoni Tàpies, Jean Dubuffet and Jean Fautrier. However, unlike these artists, Bogart remains loyal to merely the paint matter.